Privacyverklaring
Privacyverklaring voor onderneming Groep Lauwers met maatschappelijke zetel te Roobeek 50, 2370 ARENDONK, en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer  
BE0417.415.546 / BE0463.622.782 / BE0479.124.768.
Ø Artikel 1 - Privacy verklaring
Als onderneming streven wij ernaar om op een wettelijke, correcte en transparante manier uw persoonsgegevens te verwerken. In onderhavig document informeren wij u welke  
persoonsgegevens wij van u verwerken en wat de hieraan verbonden doelstellingen zijn.
Ø Artikel 2 - Identificatie van de verwerkingsverantwoordelijke
Binnen onze onderneming zijn alle persoonsgegevens enkel toegankelijk voor personen die daar binnen hun specifiek takenpakket de verantwoordelijkheid toe hebben. Voor uw bijkomende  
vragen rond identificatie kan u ons steeds contacteren via: info@lauwersnv.be.
Ø Artikel 3 - Identificatie van de persoonsgegevens
Diverse persoonsgegevens worden op rechtstreekse wijze verzameld. Het gaat hierbij onder meer om standaardidentificatiegegevens zoals naam, voornaam, adres, telefoon/GSM, e-mail en  
voor facturatiedoeleinden zoals bankrekeningnummer. Diverse persoonsgegevens worden eveneens onrechtstreeks verzameld. Het kan hierbij gaan om publieke gegevens die onderworpen zijn  
aan publicatieplicht of gegevens die door de betrokkene zelf publiekelijk zijn gemaakt. Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens bijgehouden zonder bijkomende  
toestemming.
Ø Artikel 4 - Verantwoording van de verwerking
Om bepaalde diensten op kwalitatieve wijze te kunnen aanbieden heeft de onderneming diverse persoonsgegevens als gedefinieerd onder artikel 3 van onderhavig document nodig. Uw  
gegevens worden afhankelijk van de concrete situatie gebruikt voor volgende doeleinden:
Bij een eerste contactopname met personen bij klanten of prospecten worden persoonsgegevens verzameld met onderstaande doeleinden:
· om de te sluiten overeenkomst op een correcte manier te kunnen uitvoeren en de dienstverlening beschreven in het contact te kunnen garanderen;
· om te voldoen aan wettelijke vereisten;
· in het kader van risicobeheer en kwaliteitscontrole;
· in het kader van relatiebeheer en beheer van klantendossier;
Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt in het kader van geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst.
Ø Artikel 5 – Doorgifte van persoonsgegevens
De onderneming verbindt er zich toe uw persoonsgegevens niet door te geven aan derde partijen zonder uitdrukkelijke toestemming. Naast kennisname door interne medewerkers die daartoe  
uitdrukkelijk bevoegd zijn kunnen onderstaande derde partijen eveneens kennis nemen van de vereiste persoonsgegevens: boekhoudkantoor, ICT-dienstverlener, sociale dienstverrichter,
sociaal secretariaat.
Ø Artikel 6 – Bewaring van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals omschreven onder artikel 4 te verwezenlijken. Persoonsgegevens worden bovendien minimaal gedurende de  
wettelijk verplichte termijnen bewaard.
Ø Artikel 7 – Rechten van de betrokkene
Als betrokkene worden volgende rechten met betrekking tot persoonsgegevens u door de onderneming gegarandeerd. Aan elke vraag tot uitoefening van een individueel recht wordt binnen een  
redelijke termijn en kosteloos gevolg gegeven.
· Recht op inzage;
· Recht op verbetering;
· Recht op wissing;
· Recht op beperking van de verwerking
· Recht op overdraagbaarheid
· Recht op weigering automatische gegevensverwerking
· Recht op intrekking van de toestemming
U kan ten alle tijden de persoonsgegevens inkijken, verbeteren, verwijderen, beperken, toestemming tot overdraagbaarheid geven. Wenst U toch meer info kan u ons altijd contacteren op  
014/68.90.90 of info@lauwersnv.be